Условия за ползване

Начало Swiss Boutique Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ОТ ТЪРГОВЕЦА УСЛУГИ

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които „shop2bg.com“, наречен на кратко ТЪРГОВЕЦ предоставя услуги на потребителите/клиентите си посредством Интернет магазина http://www.teo-watches.com. Тези условия обвързват всички потребители на интернет магазина. С натискане на бутона „Потвърждаване на поръчката от количката с покупките“, потребителят/клиентът се съгласява, изцяло, приема и се задължава да спазва настоящите общи условия, който имат статут на договор за продажба между Вас и интернет магазина – http://www.swissboutique.bg

2. Идентифициране на потребителя/клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в база данните на интернет магазина, сървъра на http://www.swissboutique.bg съхранение на IP адреса на потребителя/клиента, както и всяка друга информация.

3. Продуктите, които се намират на интернет страницата на http://www.teo-watches.com не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата линия на търговеца.

4. След кликане на бутона „Потвърждаване на поръчката от количката с покупките“, потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в тяхната „КОЛИЧКА С ПРОДУКТИ“. Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен.

5. ТЪРГОВЕЦА си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява потребителя/клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от kлиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на търговеца, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка.

6. Договорният език е български, а плащанията ще бъдат извършвани в български левове с включено в ДДС.

II. ДОСТАВКА

7. ТЪРГОВЕЦA носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката при доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя/клиента. ТЪРГОВЕЦА не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.

8. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя/клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на ТЪРГОВЕЦА. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката ТЪРГОВЕЦА не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

8а. При предаване на стоката потребителят/клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.

При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ТЪРГОВЕЦА се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.

8б. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 72 часа от получаването й.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ / КЛИЕНТА

10. Потребителят/клиентът има възможност да разглежда и след регистрация да поръчва обявените стоки на интернет магазина http://www.teo-watches.com .

11. Потребителят/клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.

12. Потребителят/клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява ТЪРГОВЕЦА за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.

13. Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на страницата http://www.swissboutique.bg.

14. Всеки потребител, независимо дали е клиент на ТЪРГОВЕЦА се задължава при ползване на услугите:

• да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;

• да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;

• да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;

• да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката

• да уведомява незабавно ТЪРГОВЕЦА за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;

• да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол („троянски коне“), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;

• да не извършва злоумишлени действия;

• да обезщети ТЪРГОВЕЦА и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез /името на сайта/ в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката;

14а. Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна , същата се счита за възмездна.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

15. ТЪРГОВЕЦА няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.

16. ТЪРГОВЕЦА има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на http://www.teo-watches.com.

17. ТЪРГОВЕЦА има право по всяко време, без уведомяване на потребителя/клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ТЪРГОВЕЦА да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. ТЪРГОВЕЦА не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез /името на сайта/.

17а. ТЪРГОВЕЦА след получаване на плащането се задължава да прехвърли на потребителя/клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).

18. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на ТЪРГОВЕЦА във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за ТЪРГОВЕЦА . Дружеството не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.

19 ТЪРГОВЕЦА има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите потребители/клиенти, независимо дали са регистрирани.

20. Информацията по предходния член може да бъде използвана от ТЪРГОВЕЦА, освен в случай на изрично несъгласие на потребителя, изпратено на следния e-mail адрес office@teo-watches.com ТЪРГОВЕЦА събира и използва информацията, за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които ТЪРГОВЕЦА ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави.

21. ТЪРГОВЕЦА не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ТЪРГОВЕЦА не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ТЪРГОВЕЦА

22. ТЪРГОВЕЦА има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.

VII. ЛИЧНИ ДАННИ

23 ТЪРГОВЕЦА гарантира на своите Потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. ТЪРГОВЕЦА защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, ТЪРГОВЕЦА може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

23а ТЪРГОВЕЦА се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. ТЪРГОВЕЦА е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

VII. Връщане на стоки

Вие може да върнете вашата стока до 30 дни от покупката.

Погрижете се продукта да е в същото състояние, в което сте го получили
След получаването на стоката наш служител ще се свърже с Вас и ще Ви обясни по-нататъшните действия.

Инструкции за експлоатация и Гаранция

Сверяване на часа

– Издърпайте коронката в първо положение и после във второ положение

– Нагласете часа , като завъртите коронката в желаната посока

– Върнете коронката в първоначалната й позиция, но отново последователно

Смяна на датата

– Преди да започнете да сменяте датата, преместете стрелките в долната част на циферблата (под 3 и 9 часа)

– Издърпайте коронката в средно положение

– Завъртете коронката докато се покаже желаното число

– Върнете коронката в първоначалната й позиция

Нагласяне на стрелките и секундите

– Издърпайте коронката в първо положение и после във второ положение

– Секундната стрелка незабавно спира движението си

– Върнете коронката в първоначалната й позиция, но отново последователно. Секундната стрелка ще започне да се движи точно след една секунда (това е процес, предвиден за нагласяне на стрелките, който Ви позволява да постигнете съвършена синхронизация със сигнала за точно време – например по радиото)

Благодарим Ви, че избрахте един моделите в нашата престижна колекция. В неговото производство са използвани най-модерните методи, а преди влезе в продажба е подложен на най-строга проверка.

Препоръки

Вашият часовник, подобно на всички други микро-механични устройства, трябва да преминава през техническо обслужване от представител на фирма „ТЕО” ЕООД поне веднъж на две години.

Водоустойчивост

В следствие от силен удар вашият часовник може да загуби своята водоустойчивост, без изобщо да разберете. Следователно, ако възнамерявате да го използвате под вода, проверявайте неговата водоустойчивост поне веднъж на всеки 12 месеца. Ако поради някаква причина корпусът трябва да бъде отворен, помолете своя представител на фирма „ТЕО” ЕООД да провери водонепропускливите уплътнения около коронката и на гърба на корпуса, и да ги подмени, ако е необходимо.

Дъжд и миене на ръце Душ и миене на чинии Плуване Плуване на по-големи дълбочини
3 X X X
5 X X X
10 X
20

Автоматични часовници: Само-навиващото се устройство в автоматичния часовник го поддържа постоянно навит, докато някой го носи. Ако го свалите от ръката си, ще продължи да работи още 40 часа. След като спре, може да се навие ръчно

Кварцови часовници: Кварцовите механизми се захранват с батерия. Нелитиевите батерии издържат между 12 и 18 месеца, преди часовникът да спре поради внезапно изчерпване на енергията. Някои часовници са оборудвани с индикатор, който показва края на батерията – когато енергията в нея започне да спада, секундната стрелка започва да се движи през 4 секунди. Когато забележите това незабавно сменете батерията. Ако изтощената батерия остане в часовника, тя може да повреди механизма.

Гаранция

За да запазите своята гаранция, погрижете се вашия часовник винаги да се проверява, обслужва и поправя от представители на фирмата.

ГАРАНЦИЯТА НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ НЕ ПОКРИВА:

– Батерията, стъклото, верижката, каишката, корпуса и коронката

– Повреди причинени от неправилно транспортирани, липса на грижи, злополука или нормално износване

– Рекламацията се предявява непосредствено след установяването на дефекта

Гаранцията се анулира, в случай че лице, което не е надлежно упълномощено за това от представител на фирмата, извърши обслужване или поправка на часовника. Ако желаете вашия часовник да бъде отремонтиран, докато е в гаранция, моля обърнете се към своя упълномощен търговец. Трябва да представите часовника заедно с надлежно попълнена гаранционна карта. След изтичането на гаранционния срок нашите търговци и сервизни центрове остават на Ваше разположение за ремонт и обслужване на Вашия часовник срещу съответното заплащане.

Настоящата гаранция на производителя не засяга правата на купувача спрямо продавача, нито което и да било от другите законни права, които купувача може да притежава по ЗЗП.

С настоящето се гарантира, че изделието отговаря на изискванията на чл.106 от ЗЗП. Привеждането на стоката в съответствие с договора за продажба се извършва съгласно изискванията на чл.113 и чл.114 от 10.06.2006 г. независимо от търговската гаранция, продавачът отговаря за липса на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно чл.120 от ЗЗП.