Правила за провеждане на Промоционална кампания „33 ELEMENT в Swiss Boutique“

Правила за провеждане на Промоционална кампания „33 ELEMENT в Swiss Boutique“

1. Период за участие в Промоционалната кампания:
от 00:01 ч. на 01.09.2015 г. до 00:00 ч. на 30.09.2015 г.

2. Организатор на Промоционалната кампания:
ТЕО ЕООД със седалище и адрес на управление: 1408 София, ул. Емине, бл. 45, наричан за краткост “Организатора”.

3. Участници в Промоционалната кампания:
3.1. Участник в Промоционалната кампания може да бъде всяко физическо лице, навършило 14 (четиринадесет) години, гражданин на Република България, което притежава валиден български документ за самоличност.
3.2. За участие в Промоционалната кампания не се изисква покупка на стока.
3.4. В Промоционалната кампания не могат да участват служители на Организатора, както и членове на техните семейства.
3.5. Участници, които са непълнолетни следва да осигурят присъствие на родител/попечител.

4. Територия:
Промоционалната кампания се провежда в град София, в магазините на Организатора:
Магазин Swiss Boutique в Парадайс Център, бул. Черни връх 100, ниво 1
Магазин Swiss Boutique в Сердика Център, бул. Ситняково 48, ниво 1

5. Промоционални награди, които ще бъдат раздадени след края на Промоционалната кампания:
1-ва и 2-ра награда – часовник с марка 33 ELEMENT
3-та награда – ваучер за еднократна отстъпка от 33%, валиден при покупка на часовник с марка 33 ELEMENT от магазини Swiss Boutique
Общо: 3 броя
5.1. Промоционалните награди не могат да бъдат разменяни за паричната им или каквато и да било друга равностойност.

6. Механизъм за участие в Промоционалната кампания:
6.1. Всеки Участник, който отговаря на условията по т. 3 от настоящите Правила, се включва в тегленето на Промоционалните награди по реда на т. 7 от тези Правила.
6.2. Всеки желаещ да участва в кампанията следва да посети магазин Swiss Boutique. Да избере часовник с марка 33 ELEMENT. Да се снима с часовника пред специалното табло в магазина и да публикува снимката на www.facebook.com/teowatches.
6.3. Участниците ще имат възможност да се запознаят с настоящите Правила и условия на място в магазинната мрежа на Организатора, както и онлайн на www.teo-watches.com.
6.4. След запознаването с настоящите Правила и публикуване на снимка на www.facebook.com/teowatches, за участие в Промоционалната кампания, съответният участник приема и се съгласява с настоящите Правила и се задължава да ги спазва.

7. Определяне на печелившите участници:
7.1. Участниците в Промоционалната кампания, които печелят награда се определят след края на кампанията в 00:00 часа на 30.09.2015г. по броя харесвания на снимките им, качени на www.facebook.com/teowatches. Точно в 00:00 часа на 30.09.2015 ще бъде направено отчитане на харесванията на снимките.
7.3. Всяка коректно публикувана снимка, на която се вижда часовник с марка 33 ELEMENT се брои за отделна регистрация за участие в тегленията на Промоционални награди.
7.3. Всеки участник може да публикува повече от една снимка, но с различен часовник.
7.6. Информация за печелившите участници ще бъде публикувана на 01.10.2015г на www.teo-watches.com и www.facebook.com/teowatches
7.7. За да получи своята Промоционална награда съответният печеливш участник следва да отговаря на всички изисквания, посочени в настоящите Правила.
7.8. Резултатите от тегленето се констатират от комисия, съставена от служители на Организатора и назначена от него.

8. Получаване на Промоционалните награди:
8.1. Печелившите Участници получават спечелените Промоционални награди на място, след подписване на Приемно-предавателен протокол и представяне на валидна лична карта. За да получат своята награда, непълнолетните участници следва да бъдат придружени от родител/попечител, който също следва да представи валидна лична карта и документ, удостоверяващ тяхната родствена връзка или попечителство.
Всяка награда може да бъде получена само при спазване на условията и сроковете, посочени в т.7.1 от настоящите Правила.
8.2. В случай, че съответният печеливш Участник не отговаря на някое от условията по настоящите Правила, той губи право да получи Промоционалната награда.
8.3. Промоционалните награди не могат да бъдат разменяни за паричната им или каквато и да било друга равностойност.

9. Права и отговорности:
9.1. Организаторът не отговаря:
а) при невъзможност дадена Промоционална награда да бъде предоставена и/или използвана поради обстоятелства от непреодолима сила, поради нормативни или законови ограничения или каквито и да е други обстоятелства, които са извън контрола на Организатора;
б) при непредоставяне на Промоционална награда поради отказ на съответния участник да предостави необходимите за това данни и/или да подпише необходимите документи, поради неверни или неактуални данни, предоставени от съответния Участник.
в) ТЕО ЕООД не носи отговорност за вреди или пропуснати ползи, претърпени от Участник или трето лице при, по повод или във връзка с ползването на която и да е Промоционална награда.
9.2. Организаторът си запазва правото да премахне от страницата си всички снимки, за които се смята, че са с обидно или неприлично съдържание, като съответните участници ще бъдат дисквалифицирани и няма да имат право да участват в кампанията по какъвто и да е начин.

10. Допълнителни разпоредби:
10.1. С публикуването на снимка на посочения в настоящите Правила сайт, всеки Участник приема настоящите Правила и се задължава да ги спазва. Печелившите Участници и съответно техните представители предоставят доброволно на ТЕО ЕООД необходимите за участие в Промоционалната кампания и получаване на съответната Промоционална награда лични данни, както и съгласието си тези данни да се съхраняват и обработват от Организатора, съгласно разпоредбите на Закона за защита на личните данни за целите на Промоционалната кампания.
10.2. Печелившите Участници и/или техните представители се съгласяват да бъдат снимани, записвани и да участват в публични прояви на Организатора с рекламен характер, без да получават допълнително възнаграждение за това.
10.3. Организаторът има право по своя преценка да прекрати Промоционалната кампания по всяко време, в случай че настъпят обстоятелства, които възпрепятстват нейното провеждане, включително, но не само – злоупотреби, нарушаване на тези Правила, форсмажорни обстоятелства, акт на административен, съдебен или друг орган и др. В тези случаи Организаторът не дължи каквато и да е компенсация на Участниците.
10.4. Информация във връзка с Промоционалната кампания може да бъде получена на интернет страница на Организатора – www.teo-watches.com.
10.5. Организаторът има право по всяко време да изменя и допълва настоящите Правила. Измененията и допълненията влизат в сила от датата на публикуването им на интернет страницата www. teo-watches.com.
Настоящите Правила влизат в сила от 01.09.2015 г.